Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. februar 2024.

§ 01 Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er:

SLM Aarhus

og hjemsted er:

Østbanetorvet 8,
DK-8000 Aarhus C

Den almennyttige forening SLM Aarhus har til formål at formidle kammeratskab mellem ligesindede bi- og homoseksuelle mænd, med særlig interesse for det maskuline islæt. Klubben skaber de bedst mulige rammer for medlemmernes specielle interesse og holder sig løbende i kontakt med ligestillede klubber og informerer desuden alle indenlandske friklubber for homoseksuelle om åbningstider og særarrangementer. Racistiske og nazistiske holdninger, ytringer og handlinger er uforeneligt med medlemskab af SLM Aarhus. Klubben er partipolitisk uafhængig.

I seksualpolitisk sammenhæng, er klubbens målsætning information omkring sikker sex, samt oplysning af det enkelte medlems ansvar overfor sig selv og sine medmennesker.

§ 02 Medlemsforhold

stk. 1. Optagelse

Som medlem kan optages enhver mand som er fyldt 18 år og som sympatiserer med klubbens formål.

Indmeldelse sker ved personlig henvendelse i klubben, eller ved online registrering med angivelse af navn, adresse, fødselsdato, valid email adresse samt gerne telefonnummer. Det er medlemmets eget ansvar at holde oplysningerne opdateret via personligt login på hjemmesiden.

A-medlemmer skal foruden ovenstående registreringer uploade et vellignende foto til hjemmesiden via personligt login.

Nye medlemmer optages som B-medlemmer. De første 6 måneder betragtes som en prøveperiode, hvor bestyrelsen kan iagttage medlemmet. Herefter kan medlemmet optages som A-medlem, om ønsket.

C-medlemskab, gældende én weekend, kan tilbydes tilfældigt gæstende, for eksempel turister.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelses-søgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlems-forpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

stk. 2 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder.

stk. 3 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan finde sted med 14 dages varsel til regnskabsårets udgang. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet til enhver tid gældende forpligtigelser, eller som handler til skade for foreningen i et antal måneder bestemt af bestyrelsen, dog maks. til den kommende generalforsamling.

Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

stk. 4. Kontingent

Kontingentet for aktive medlemmer (A-medlemmer) fastsættes for hvert regnskabsår, af generalforsamlingen.
Medlemmer betaler fuld kontingent indtil 1. August.
Fra og med august fraregnes 50 kr.- pr måned indtil december.
Fornyelse i december gælder hele det følgende år.

Kontingentet for passive medlemmer (B- og C-medlemmer) fastsættes af bestyrelsen.

Der kan opkræves et tillægs-kontingent for det enkelte medlems deltagelse i special-events, for eksempel det årlige Ragnarok.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer.

stk. 5 Medlemsrettigheder og -pligter

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelser.

Ved overtrædelse af lovene eller bindende påbud udstedt i henhold til disse kan bestyrelsen (under appel til generalforsamlingen) pålægge pågældende medlem en karantæne op til 12 måneder. Om muligheden for eksklusion gælder det ovenfor under punkt 2 anførte.

Medlemmer fra ToE-klubber, har adgang til klubben som almindeligt A-medlem, mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.

stk. 6. Opførsel / husorden

Medlemmer er pligtige at behandle hinanden i overensstemmelse med en fælles grundholdning, som hviler på gensidig respekt for det enkelte medlem - herunder liv og helbred. Medlemmer skal til enhver tid følge den af bestyrelsen vedtagne husorden, som er ophængt i klubbens lokaler, og danske love skal følges og overholdes.

Medlemmer er pligtige til at hemmeligholde øvrige besøgendes identitet for 3. mand.

§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave og valg

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimum 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 alternativ 4 medlemmer er på valg i ulige år og 2 alternativ 3 medlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten efter opnået stemmetal. Bliver bestyrelsen på mindre end 3 medlemmer er den berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med præsident, vicepræsident, sekretær og kasserer. Præsident og kasserer må ikke tilhøre samme husstand.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

stk. 2. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når præsidenten finder det fornødent, eller et flertal af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse skal finde sted skriftlig med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde. Beslutninger kan træffes når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er enige herom. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed blandt bestyrelsesmedlemmerne oppebærer præsidenten 2 stemmer.

stk. 3. Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalget dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

stk. 4

Al arbejde for klubben er frivillig og ulønnet, men bestyrelsen kan i nødvendig omfang antage lønnet arbejdskraft.

stk. 5

Bestyrelsen skal til enhver tid overholde gældende regler omkring restaurationsloven og delagtiggøre den til enhver tid godkendte bestyrer omkring uregelmæssigheder.

stk. 6

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse, skal efterfølgende godkendes af bevillingsnævnet i Aarhus Kommune.

Nægtes godkendelse af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanter frem til næste ordinære generalforsamling dog med henvisning til § 03. stk. 1.

§ 04 Generalforsamling

stk. 1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Én beslutningsdygtig generalforsamling består, når blot 10 % af A-medlemmerne er tilstede eller har afgivet fuldmagt iflg. § 04. stk. 5.

stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/1 - 30/4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens A-medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside og opslag i klubben. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

stk. 3. Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er A-medlemmer, der med gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse, og er fornyet senest dagen før afholdelse af generalforsamlingen.

stk. 4. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle A-medlemmer af foreningen.

stk. 5. Gennemførelsen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere aflægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og 2 suppleanter, suppleanter vælges for et år.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udstedte dagsorden, skal indsendes skriftlig eller på mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden samme. Der kan træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsorden, eller er indkommet som anført.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Afstemning skal finde sted skriftlig, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødte medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§ 05. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og A-kontingent år følger kalenderåret. For B-medlemmer er medlemskabet løbende. Kassereren står for det daglige regnskab samt udarbejdelse af årsregnskab. Kassereren udarbejder kvartalsvis perioderegnskab. Foreningens formue placeres på kontantkonto i pengeinstitut. Investeringer der udgør over 20.000,00 kr. kræver generalforsamlingens forudgående godkendelse.

Regnskabskontrol skal revideres minimum 1 gang årligt af en intern revisor, der skal vælges af generalforsamlingen og denne må ikke samtidigt være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger herudover en revisorsuppleant. Revisoren vælges for 2 år og revisorsuppleanten for 1 år.

§ 06 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af præsidenten og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

SLM-Aarhus er 100% stiftet som selvejende forening. Der er således ingen enkeltpersoner eller medlemmer, som drager nogen økonomisk fordel af foreningens aktiviteter.

§ 07 Vedtægtsændring

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Den sidste afholdte generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue, der skal overgå til et lignende almennyttigt formål.

§ 9. Voldgift

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24 maj 1972 om voldgift.