Referat fra Generalforsamlingen 2017

Link til referat

Indkaldelse Generalforsamling 2017

Lørdag den 25. marts 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Østbanetorvet 8, 8000 Århus C.
Døren er åben fra 18:30 - 19:00.
Generalforsamlingen starter kl 19:00.


Dagsorden:

1. Velkomst ved præsidenten

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent og stemmetællere

4. Årsberetning ved Præsidenten

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017

7. Indkomne forslag

Ingen forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægterne:

  • §06 Tegning og hæftelse:
    “Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af præsidenten og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
    Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede forpligtigelser.”

Følgende præcisering tilføjes §06:

  • “SLM-Aarhus er 100% stiftet som selvejende forening. Der er således ingen enkeltpersoner eller medlemmer som drager nogen økonomisk fordel af foreningens aktiviteter.”

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Fastlæggelse af kontingent for 2018

12. Eventuelt

Et medlem kan ifølge vedtægterne medbringe 1 fuldmagt.
Bemærk at fuldmagter er personlige og kan IKKE overdrages til tredjemand.
Brug evt denne fuldmagt.

OK Vi anvender cookies på denne side. Nogle tredjepart-cookies bruges til besøgs-statistik.
Læs mere...